Opći uvjeti

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima ( NN – 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 ) i članka 28. Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN-130/17, 25/19 ), obrt za pružanje usluga u turizmu vl. Vanja Potočki, Ante Starčevića 3, Krapina, OIB: 27599401842, kao organizator putovanja, ovim putem donosi slijedeće Opće uvjete.

UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET – ARANŽMANU

1. Sklapanje ugovora

Organizator putovanja putem prodajnih kanala daje opću ponudu za sklapanje pojedinog ugovora o putovanju u paket – aranžmanu te zainteresiranim putnicima daje predugovorne informacije za pojedini paket – aranžman. Putnici se mogu prijaviti do popunjavanja raspoloživog broja mjesta. Broj mjesta određen je općom ponudom organizatora. Kod prijave ispunjava se prijavni dokument (prijavnica, ili ugovor) koji sadržava osnovne podatke o putniku i osnovne podatke o aranžmanu. Prilikom prijave putnik mora dati sve podatke i dokumente koji su potrebni za određeni aranžman. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz netočnih podataka. Također, eventualnu promjenu imena putnika ili datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima usluga i općim uvjetima organizatora i drugih osoba uključenih u izvršavanje ugovora o putovanju u paket – aranžmanu. Uplatom akontacije i potpisivanjem prijavnog dokumenta, između putnika i organizatora putovanja sklopljen je ugovor čije odredbe od tog trenutka obvezuju ugovorne strane. Sve što je objavljeno u aranžmanu za koji je načinjen i potpisan prijavni dokument, za organizatora i putnika pravna je obveza i sastavni dio sklopljenog ugovora o putovanju u paket – aranžmanu. Ugovor se sklapa u dva primjerka, od kojih svaka stranka zadržava po jedan primjerak.

2. Sadržaj paket – aranžmana

Paket – aranžman u pravilu uključuje (osim ako u aranžmanu nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja, uključeno u cijenu paket – aranžmana sa sadržajem danim u predugovornim informacijama. Ako je u aranžmanu posebno navedeno, cijena može uključivati i druge usluge ( kao što su putničke pristojbe stranih zračnih luka, troškove stručnoga i mjesnog vođenja, fakultativne izlete, ulaznice za objekte koji se posjećuju i slično). Posebne usluge koje putnik zahtijeva (posebna prehrana, poseban smještaj, usluge koje nisu uključene u cijenu ) nisu uključene u cijenu aranžmana te ih putnik prilikom prijave mora zatražiti. Prijavni dokument obvezuje organizatora na izvršenje svih usluga navedenih u aranžmanu, i to u opsegu i sadržaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju iznimnih okolnosti – više sile i slično. Izvršenje posebnih usluga, koje putnik zahtijeva organizator će preuzimati ovisno o mogućnosti njihova izvršenja; te će ga usluge obvezivati jedino ako su se u ugovoru izričito obvezao na njihovo izvršenje.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Organizator je u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Organizator ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

Više informacija o najvažnijim pravima vezano uz ugovor o paket-aranžmanu možete dobiti na https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 • Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
 • Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator je ugovorio zaštitu u slučaju nesolventnosti kod ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom na kontakte  telefon 049/658-920 , telefaks  049/ 658-921 ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14, telefon +385 16169111, ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti turističke agencije. Kod ADRIATIC OSIGURANJA d.d. organizator ima sklopljen i ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžmane.

Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 

i na Zakon o pružanju usluga u turizmu: 

https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju povezanih putnih aranžmana u smislu članka 7., točke 5.,podtočke a) Zakona o pružanju usluga u turizmu kad se ugovori sklapaju uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca (koji nije prijevoznik koji prodaje povratnu kartu) i putnika. Ako putnik nakon odabira i plaćanja za jednu uslugu putovanja rezervira dodatne usluge putovanja za svoje putovanje ili odmor putem organizatora, NEĆE ostvariti prava koja se primjenjuju na paket-aranžmane u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Stoga organizator neće biti odgovoran za pravilno izvršenje pojedinačnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako putnik rezervira bilo koje dodatne usluge putovanja tijekom istog posjeta ili kontakta s organizatorom, usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju organizator, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ima osiguranu jamčevinu za povrat putnikovih plaćanja za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti našeturističke agencije te, prema potrebi, za repatrijaciju putnika. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

Jamčevina u slučaju nesolventnosti i kontakti sa nadležnim tijelom vlasti su prethodno navedeni.

Organizator ne odgovara za tiskarske i druge pogreške u ponudi glede informacija o cijenama, sadržaju i opisu paket aranžmana. U slučaju očitih tiskarskih i drugih pogrešaka valjana je ona informacija o cijenama, sadržaju i opisu paket aranžmana koju naknadno kao ispravnu naznači organizator.

3. Cijene i plaćanja

Prilikom potpisa prijavnog dokumenta i/ili ugovora putnik mora uplatiti akontaciju od 30 posto cijene aranžmana, te se smatra da je time putnikova rezervacija potvrđena. Preostali dio do pune cijene aranžmana, kao i cijenu posebnih usluga koje nisu uračunate u cijenu aranžmana, putnik će podmiriti najkasnije 10 dana prije početka putovanja. Kod prijave u roku kraćem od 10 dana, uplaćuje se 100 posto iznosa. Navedeni će se način plaćanja primjenjivati u svim slučajevima osim ako u aranžmanu (čiji će sadržaj biti putniku poznat prije potpisa prijavnog dokumenta) nije navedeno drukčije plaćanje.

Kalkulacije cijena paket – aranžmana su rađene na bazi usluga i odnosa valuta na dan koji je naveden u predugovornim informacijama. Organizator pridržava pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena usluga, ili promjene  tečaja valuta za više od 3 posto u odnosu na tečaj na dan naveden u programu. Ako povećanje ugovorene cijene prijeđe 8 posto, putnik ima pravo raskinuti ugovor, bez obveze nadoknade nastale štete, kao i na povrat novca koji je uplaćen organizatoru. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatorana određeni dan. Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute za više od 3%. Organizator zadržava pravo povećanja ugovorene cijene aranžmana ako je nakon sklapanja ugovora došlo do povećanja kalkulativnih elemenata aranžmana, odnosno do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva i cestarine, smještaja, prehrane i slično ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i slično ), koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se razmjerno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena, odnosno cijena paket aranžmana povećava se razmjerno povećanju cijene svake pojedine usluge (kalkulativnog elementa) te njezinom udjelu u formiranju ukupne cijene paket aranžmana. U slučaju da povećanje ukupne cijene iznosi više od 8%, Ugovaratelj putovanja ima pravo raskinuti ugovor, uz pravo na povrat plaćene cijene, bez obveze nadoknade štete organizatoru, pod uvjetom da je o raskidu ugovora pisanim putem obavijestio najkasnije u roku tri (3) radna dana od primitka pisane obavijesti o povećanju cijene većem od 8%. Ako putnik u navedenom roku ne obavijesti organizatora o svojoj odluci ugovor se smatra raskinutim. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji odredišne zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga mogu biti različiti od domaćih i kao takvi nisu usporedivi.

Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i organizator nema utjecaja na istu.

Organizator posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima ( internetska stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će organizator nastojati ispraviti u što skorijem roku. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na internetskoj stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja putniku prije sklapanja ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

5. Promjena aranžmana

Organizator zadržavapravo promjene aranžmana ako su nastale izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili otkloniti. U tom će slučaju organizator nastojati izvršiti ugovorene usluge u skladu s mogućnostima u danoj situaciji. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo objektom iste ili više kategorije na teret organizatoru, u istome mjestu. Organizator može putniku ponuditi smještaj i u drugom mjestu povezanom sa izvršavanjem ugovora. Organizatorzadržavaj pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera ili relacije putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promjena reda letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije koje su izvan utjecaja organizatora ), i to bez isplate odštete te u skladu s važećim propisima u međunarodnom prometu. Ako se aranžman bitno izmijeni bez opravdanog razloga, organizator putniku će vratiti sav iznos primljenog novca, uz uvjet da putnik odustane od putovanja prije njegova početka. Ako se aranžman bitno promijeni u tijeku realizacije, putnik snosi troškove realiziranih usluga do trenutka odustajanja.

6. Pravo na otkaz aranžmana, pravo na odustanak od aranžmana

6.1. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ARANŽMANA, PRAVO organizatora NA ODUSTANAK OD ARANŽMANA

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket – aranžmanu prije početka paket – aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket – aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket –aranžman manji od najmanje broja navedenog u ugovoru/promidžbenim materijalima i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka:

 • 20 dana prije početka paket – aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana,
 • 7 dana prije početka paket – aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana,
 • 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

Organizatora ima pravo otkazati aranžman, potpuno ili djelomično, ako prije ili tijekom realizacije nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja ili prodaje, bile opravdan razlog da se aranžman ne objavljuje, odnosno prodaje. Ako je tijekom realizacije zbog navedenih razloga otkazan aranžman, organizator je obvezan vratiti putniku iznos nerealiziranog dijela aranžmana, bez naknade štete.

Ista pravila primjenjuju se u slučaju odustanka.

6.2. pravo putnika na otkaz aranžmana, pravo putnika na odustanak od aranžmana

Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket – aranžmana.

U tom slučaju organizator nema pravo na ugovorenu cijenu paket – aranžmana ali ima pravo na naknadu za raskid ugovora, koja se određuje na temelju razdoblja između raskida ugovora i početka paket – aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatoru putovanja te prihodu od pružanja usluga putovanja drugom korisniku, i to:

 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%
 • za otkaz od 14 – 8 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja turistička agencija će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, putnička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ne dovodeći u pitanje prethodne odredbe, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket – aranžmanu prije početka izvršavanja bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket – aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. U tom slučaju putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja za paket – aranžman ali nema pravo na naknadu štete. Ista pravila primjenjuju se u i u slučaju odustanka.

U oba prethodna slučaja putnik nema pravo na naknadu troška izdavanja putnih isprava koje za njega poduzme organizator.

7. Obveze putnika

Putnik mora voditi računa o osobnim dokumentima koji moraju biti u skladu s uvjetima predviđenima graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske, i zemalja u koje se putuje. Putnik također mora pribaviti sve potrebne vize, dokumente i potvrde koje su predviđene za određeno putovanje. Ako su u pojedinom aranžmanu sadržana posebna pravila koja obuhvaćaju obvezna cijepljenja i nabavu određenog dokumenta, putnik mora prije početka putovanja posjedovati potrebne potvrde i dokumente o cijepljenju. Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan organizatoru dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Organizator ne jamči ishođenje vize jer ista ovisi o uvjetima države u koju se putuje. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja.

Završni putni dokumenti biti će putniku uručeni ili poslani elektroničkom poštom najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije.

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i organizatoru snosi sam putnik.

8. Obveze organizatora

Organizator se mora brinuti o izvršenju usluga kao i o izboru trećih osoba pažnjom dobroga gospodarstvenika, te se u svakom trenutku brinuti o pravima i interesima putnika sukladno poslovnim običajima u turizmu. Organizator mora putniku pružiti sve usluge navedene u aranžmanu, te će odgovarati zbog eventualnoga potpunoga ili djelomičnog neizvršenja usluga, osim ako se neizvršenje dogodilo zbog više sile ili krajnje nepažnje putnika. Organizator će u slučaju neizvršenja obveza iz aranžmana preuzetih prema putniku, nadoknadit će putniku štetu koju je ovaj pretrpio, ali najviše do visine cijene ugovorenog aranžmana. Organizator neće odgovarati putniku zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim domaćim propisima i međunarodnim konvencijama.

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman ( kao što su individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, organizator djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično ) te je svaki od pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

Za svaki pojedini program drugog organizatora/turoperatora primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima organizator nastupa kao posrednik, organizator ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje organizator zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Organizator će pomoći putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, organizator može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Organizator je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

9. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.

10. Putna osiguranja

Organizator je obvezan ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti mu na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. Navedena osiguranja mogu se izravno ugovoriti kod nekog od osiguravatelja ili kod organizatora, u kojem slučaju organizator nastupa kao posrednik. Sklapanjem ugovora o organiziranju putovanja u paket – aranžmana putnik potvrđuje da su mu preporučena i ponuđena navedena osiguranja.

11. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PUTNIKA

Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inozemstvu u opsegu i po uvjetima koji su utvrđeni sporazumom države u kojoj putnik boravi i Republike Hrvatske, ako je takav sporazum potpisan. Informacije o tom pravu valja pribaviti prije polaska na put, a razina i kvaliteta zdravstvene zaštite ovise o standardima i propisima zemlje u kojoj putnik boravi.

12. Zaštita od nesolventnosti

Za slučaj nesolventnosti, organizator kod ADRIATIC OSIGURANJA, KONTAKTI ima ugovor o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti radi:

 • povrata putniku svih novčanih sredstava plaćenih od strane putnika ili u ime putnika u vezi s ugovorom o putovanju u paket – aranžmanu za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora,
 • naknade putniku troškova nužnog smještaja, prehrane i povratka putnika s putovanja u mjesto polaska u zemlji i inozemstvu, kao sve nastale tražbine po toj osnovi, koji su prouzročeni zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora, ako je ugovorom o putovanju u paket aranžmanu uključen prijevoz putnika.

U slučaju nesolventnosti putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave prethodno navedenom osiguravatelju. Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova. Broj police osiguranja jamčevine je 0682045855.

13. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pisani prigovor organizatoru u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Organizator će donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen ( elektroničkom poštom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom ). Organizator će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju pokretanja spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora, a primjenjuju se hrvatski propisi.

Putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

14. korištenje i zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Organizator se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija organizatora te sklapanjem ugovora daje pristanak na obradu osobnim podataka za te svrhe.

15. Primjena općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora o putovanju u paket – aranžmanu, koji putnik sklapa sa organizatorom. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst predugovornih informacija ili u ugovoru. Sklapanjem ugovora o putovanju u paket – aranžmanu putnik prihvaća uvjete paketa – aranžmana i ove opće uvjete.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu dana 01.05.2019., te su putnicima javno dostupni na internetskim stranicama organizatora www.potocki-travel.com